Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoloènosti Jana Gebauerová Havelková, so sídlom Osada Dukla 250, 415 01 Újezdeèek, Česká republika, IČO: 76130037 DIČ:8351152909, IČ DPH: CZ8351152909, e-mail: jozanek@jozanek.cz (dialej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovatel´ internetového obchodu  www.jozanek.cz. 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (dialej aj ako "kupujúci").

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na dialku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uvies meno a priezvisko, dodaciu a fakturaènú adresu, telefónne èíslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, poČet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spada automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpeèujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doruèení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveò vzniká obchodný vzah medzi predávajúcim a kupujúcim. Objednávka je pre kupujúceho záväzná.

2.4.  Kupujúci má právo stornova objednávku bez poplatku do 30 minut od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou na e-mail.

 2.5. V prípade ak predávajúci nevie doda objednaný tovar, má právo takúto objednávku zruši. Pokial už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu nasp仝 bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deò odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Tovar, čo je skladom, odosielame najneskoršie druhý deň po prijatie platby. V pripadie platby online alebo dobierkou odosielame tovar druhý deň po prijatie objednávky. 

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nieje možné ich doplni, môže by dodacia lehota dlhšia alebo objednávka zrušená ze strany predávajúceho. 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ 

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podlieha zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, prevodom na úèet predávajúceho alebo elektronickou platbou. 

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky. Celková súma je vždy uvedena v objednávke.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie. 

5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolova fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokial je zásielka viditelne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktova predávajúceho a so zasielatelskou spoločnosou spísa Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ïalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na dialku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschova a označi ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadova splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. 

5.5. Nebezpeèenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí by uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru ,musí by vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci urèí.

6.2. Tovar nesmie by poškodený, používaný, musí by v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzda všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sp仝.

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar spä a do 15 dní odo dòa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom spä't.

6.4. Kupujúci nemôže odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vráti.

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zruši objednávku (odstúpi't od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) vystavená cena tovaru bola chybná 

7. ZÁRUKA A SERVIS 

7.1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej èinnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, nepraný (iba vyskúšaný!!!) vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

7.2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyòaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním, ako aj bežným opotrebovaniem tovaru.

 7.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu e-mailem oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalšie postup pri vybavovaní reklamácie. 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za úèelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. 

8.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. 

8.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.jozanek.cz sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zákonem súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim. 

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvola výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to elektronicky na e-mail jozanek@jozanek.cz. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveò k zrušeniu registrácie.

8.11. Kupujúci má právo obráti sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dNa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona è. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadova úhradu poplatku za zaèatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

8.12 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Vaše soukromí je pro nás nade vše
Náš e-shop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Rozumiem a pokračovaťPodrobné nastavenie