Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

  • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 

 

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoloènosti Jana Gebauerová Havelková, so sídlom Osada Dukla 250, 415 01 Újezdeèek, Èeská republika, IÈO: 76130037 DIÈ:8351152909, IÈ DPH: CZ8351152909, e-mail: jozanek@jozanek.cz (ïalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

 

 

 

Predávajúci je prevádzkovate¾ internetového obchodu  www.jozanek.cz. 

 

 

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ïalej aj ako "kupujúci").

 

 

 

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

 

 

  • OBJEDNÁVKA

 

 2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

 

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na dia¾ku.

 

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uvies meno a priezvisko, dodaciu a fakturaènú adresu, telefónne èíslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikate¾ aj IÈO, DIÈ, IÈ DPH, názov tovaru, poèet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spåòa automaticky).

 

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpeèujúcej prepravu tovaru).

 

2.3. Po doruèení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveò vzniká obchodný vzah medzi predávajúcim a kupujúcim. Objednávka je pre kupujúceho záväzná.

 

2.4.  Kupujúci má právo stornova objednávku bez poplatku do 30 minut od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou na e-mail.

 

2.5. V prípade ak predávajúci nevie doda objednaný tovar, má právo takúto objednávku zruši. Pokia¾ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspä bankovým prevodom.

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deò odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

 

 

3. DODACIE PODMIENKY3.1. Tovar, èo je skladom, odosielame najneskoršie druhý deò po prijatie platby. V pripadie platby online alebo dobierkou odosielame tovar druhý deò po prijatie objednávky.

 

3.3. Vo výnimoèných prípadoch, keï niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nieje možné ich doplni, môže by dodacia lehota dlhšia alebo objednávka zrušená ze strany predávajúceho.

 

 

 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

 

 

 

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podlieha zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov.

 

4.2. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, prevodom na úèet predávajúceho alebo elektronickou platbou.

 

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky. Celková súma je vždy uvedena v objednávke.

 

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

 

 

 

5. PREBRANIE TOVARU

 

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevzia tovar na adrese uvedenej na objednávke.

 

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolova fyzickú neporušenos a kompletnos zásielky. Pokia¾ je zásielka vidite¾ne poškodená a znièená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneï kontaktova predávajúceho a so zasielate¾skou spoloènosou spísa Zápis o škode na zásielke. Akéko¾vek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

 

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ïalších peòažných èiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na dia¾ku na úèet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávate¾a veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpeène uschova a oznaèi ich tak, aby boli za každých okolností identifikovate¾né ako tovar predávajúceho.

 

5.4. Predávajúci je oprávnený požadova splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez oh¾adu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

 

5.5. Nebezpeèenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

 

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

 

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpi od zmluvy do 14 pracovných dní odo dòa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí by uskutoènené písomnou formou, musí obsahova všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí by vo vyššie uvedenej lehote doruèené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci urèí.

 

6.2. Tovar nesmie by poškodený, používaný, musí by v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzda všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záruèný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

 

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia spä.

 

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar spä a do 15 dní odo dòa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom spä.

 

6.4. Kupujúci nemôže odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej na dia¾ku, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného pod¾a osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru urèeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzh¾adom na jeho vlastnosti nemožno vráti.

 

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zruši objednávku (odstúpi od zmluvy) alebo jej èas ak:

 

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrába

 

b) vystavená cena tovaru bola chybná

 

 

 

7. ZÁRUKA A SERVIS

 

 

 

7.1. Záruèná doba pre plnenie spotrebite¾ských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate¾skej èinnosti. Reklamova je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doruèi reklamovaný tovar èistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

 

7.2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyòaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním, ako aj bežným opotrebovaniem tovaru.

 

 

 

7.4. V prípade uplatòovania reklamácie sa odporúèa kupujúcemu e-mailem oznámi predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporuèí kupujúcemu ïalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 

 

8. ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

 

 

 

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornova.

 

8.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

8.4. Bez oh¾adu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za úèelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútite¾né, a to celkom alebo èiastoène, platnos a vynútite¾nos ostatných ustanovení a zvyšné èasti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

8.6. Práva kupujúceho (spotrebite¾a) vo vzahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebite¾a è. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji è. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

Právne vzahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Obèianskeho zákonníka.

 

8.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na dia¾ku – telefonickú, faxovú (vrátane ruène vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru èi registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.jozanek.cz sú zhromažïované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom è. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. è. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažïovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre úèely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

 

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ïalších zákonných práv k týmto údajom.

 

8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejòuje a nesprístupòuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ïalšej osobe, s výnimkou: spoloèností zabezpeèujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na úèely doruèenia tovaru.

 

8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurèitú a je možné ho kedyko¾vek zdarma odvola výslovným a urèitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to elektronicky na e-mail jozanek@jozanek.cz. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveò k zrušeniu registrácie.

 

8.11. Kupujúci má právo obráti sa na predávajúceho so žiadosou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

Ak predávajúci na žiados kupujúceho odpovie zamietavo alebo na òu do 30 dní odo dòa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo poda návrh na zaèatie alternatívneho riešenia sporu (ïalej len „ARS“).

 

Formou ARS môžu by riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebite¾om) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov pod¾a ust. § 1 ods. 4 zákona è. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na zaèatie ARS sa podáva k subjektu ARS pod¾a ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu urèenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu è. 1 citovaného zákona.

 

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadova úhradu poplatku za zaèatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo vo¾by, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebite¾ právo obráti sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

Tento internetový obchod ukladá cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Rozumiem